Delphi, Central Greece, Greece

Information related to this location

Production First performed Ancient works performed Companies
Leyhausen_Prometheus (1927) 1927 Prometheus Bound
Prometheus (1927) 1927 Prometheus Bound Thiasos Delphikon Eorton [Company of the Delphic Celebrations]
Agamemnon (1930) 1930 Agamemnon
Prometheus Bound (1930) 1930 Prometheus Bound Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iketides (1930) 1930 Suppliant Women Thiasos Delphikon Eorton [Company of the Delphic Celebrations]
Oidipous Tyrannos (1951 - 1956) 1951 Oedipus the King Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Prometheas Desmotis (1952) 1952 Prometheus Bound Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Hepta epi Thebas (1954 - 1955) 1954 Seven against Thebes Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Aias (1955) 1955 Aias (Ajax) Arma Dionysou [Chariot of Dionysus]
Iphigeneia en Aulidi (1956) 1956 Iphigenia at Aulis Laïki Skini-Arma Dionysou of Iordanis Marinos [Popular Theatre-Chariot of Dionysus]
Elektra (1957) 1957 Elektra Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Andromachi (1958) 1958 Andromache Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Ion (1959) 1959 Ion Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Medeia (1959 - 1964) 1959 Medea Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Phoinissai (1961) 1961 Phoinissai (The Phoenician Women) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Medeia (1962) 1962 Medea Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Elektra (1963 - 1964) 1963 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Oidipous Tyrannos (1964) 1964 Oedipus the King Company of Kostas Zaroukas
Rhesus (1966) 1966 Rhesos
Medeia (1967) 1967 Medea Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Agamemnon (1967) 1967 Agamemnon OUDS, Oxford University Dramatic Society
Persai (1967) 1967 Persai (Persians) Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Hippolytos (1967) 1967 Hippolytos Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Elektra (1967) 1967 Elektra Helleniki Skini Annas Synodinou [Greek Stage of Anna Synodinou]
Ornithes (1968) 1968 Birds Theatro Technis Karolos Koun
Elektra (1975) 1975 Elektra Desmoi Cultural and Artistic Association
Aias (1976) 1976 Aias (Ajax) Arma Dionysou [Chariot of Dionysus], Mnimi [Memory]
Iphigeneia en Aulidi (1978) 1978 Iphigenia at Aulis Laïki Skini-Arma Dionysou of Iordanis Marinos [Popular Theatre-Chariot of Dionysus]
Electra (1980 - 1981) 1980 Elektra University of Cambridge
La Donna di Samo (1981) 1981 Samia (The Girl from Samos) Istituto Nazionale del Dramma Antico
Acharnis (1981 - 1990) 1981 Acharnians Theatro Technis Karolos Koun
Oresteia (1982 - 1987) 1982 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides Theatro Technis Karolos Koun
Troerinnen (1982) 1982 Trojan Women
Clytemnestra (1983 - 1987) 1983 Agamemnon, Elektra, Orestes, Elektra, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides Suzuki Company of Toga Theater (SCOT)
Troades (1985) 1985 Trojan Women Company of Ioannis Tsarouchis
Persians (1985) 1985 Persai (Persians)
Troerinnen (1985) 1985 Trojan Women
Trojan Women (1985) 1985 Trojan Women Suzuki Company of Toga Theater (SCOT)
Lysistrati (1985) 1985 Lysistrata Demotiko Perifereiako Theatro Kalamatas [Municipal & Regional Theatre of Kalamata]
[Female monologues from ancient Greek tragedies] (1985) 1985 Agamemnon, Antigone, Oedipus the King, Elektra, Bacchai
Thesmoforiazousai (1985 - 1986) 1985 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) Theatro Technis Karolos Koun
Antigone (1986) 1986 Antigone Avadh-Theater
Oedipus Rex (1986) 1986 Oedipus the King Central Academy of Drama (Chinese Drama Troupe)
Bakches (1986 - 1991) 1986 Bacchai ATTIS Thiasos
Oidipous Tyrannos (1986) 1986 Oedipus the King Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Bacchae (1987 - 1988) 1987 Bacchai Ensayo, Asociacion de Estudio y Produccion Teatral, Lima
Antigone (1987 - 1990) 1987 Antigone Theatriki Leschi, Vólos
Antigone (1988) 1988 Antigone Harbin Theatre of China
Edipo Rey (1988) 1988 Oedipus the King Sociedad Dramatica di Maracaibo
Bakches (1988) 1988 Bacchai Theatro Technis Karolos Koun

Locations views

Production First performed Ancient works performed Companies
Leyhausen_Prometheus (1927) 1927 Prometheus Bound
Prometheus (1927) 1927 Prometheus Bound Thiasos Delphikon Eorton [Company of the Delphic Celebrations]
Agamemnon (1930) 1930 Agamemnon
Prometheus Bound (1930) 1930 Prometheus Bound Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iketides (1930) 1930 Suppliant Women Thiasos Delphikon Eorton [Company of the Delphic Celebrations]
Oidipous Tyrannos (1951 - 1956) 1951 Oedipus the King Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Prometheas Desmotis (1952) 1952 Prometheus Bound Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Hepta epi Thebas (1954 - 1955) 1954 Seven against Thebes Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Aias (1955) 1955 Aias (Ajax) Arma Dionysou [Chariot of Dionysus]
Iphigeneia en Aulidi (1956) 1956 Iphigenia at Aulis Laïki Skini-Arma Dionysou of Iordanis Marinos [Popular Theatre-Chariot of Dionysus]
Elektra (1957) 1957 Elektra Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Andromachi (1958) 1958 Andromache Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Ion (1959) 1959 Ion Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Medeia (1959 - 1964) 1959 Medea Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Phoinissai (1961) 1961 Phoinissai (The Phoenician Women) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Medeia (1962) 1962 Medea Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Elektra (1963 - 1964) 1963 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Oidipous Tyrannos (1964) 1964 Oedipus the King Company of Kostas Zaroukas
Rhesus (1966) 1966 Rhesos
Medeia (1967) 1967 Medea Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Agamemnon (1967) 1967 Agamemnon OUDS, Oxford University Dramatic Society
Persai (1967) 1967 Persai (Persians) Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Hippolytos (1967) 1967 Hippolytos Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Elektra (1967) 1967 Elektra Helleniki Skini Annas Synodinou [Greek Stage of Anna Synodinou]
Ornithes (1968) 1968 Birds Theatro Technis Karolos Koun
Elektra (1975) 1975 Elektra Desmoi Cultural and Artistic Association
Aias (1976) 1976 Aias (Ajax) Arma Dionysou [Chariot of Dionysus], Mnimi [Memory]
Iphigeneia en Aulidi (1978) 1978 Iphigenia at Aulis Laïki Skini-Arma Dionysou of Iordanis Marinos [Popular Theatre-Chariot of Dionysus]
Electra (1980 - 1981) 1980 Elektra University of Cambridge
La Donna di Samo (1981) 1981 Samia (The Girl from Samos) Istituto Nazionale del Dramma Antico
Acharnis (1981 - 1990) 1981 Acharnians Theatro Technis Karolos Koun
Oresteia (1982 - 1987) 1982 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides Theatro Technis Karolos Koun
Troerinnen (1982) 1982 Trojan Women
Clytemnestra (1983 - 1987) 1983 Agamemnon, Elektra, Orestes, Elektra, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides Suzuki Company of Toga Theater (SCOT)
Troades (1985) 1985 Trojan Women Company of Ioannis Tsarouchis
Persians (1985) 1985 Persai (Persians)
Troerinnen (1985) 1985 Trojan Women
Trojan Women (1985) 1985 Trojan Women Suzuki Company of Toga Theater (SCOT)
Lysistrati (1985) 1985 Lysistrata Demotiko Perifereiako Theatro Kalamatas [Municipal & Regional Theatre of Kalamata]
[Female monologues from ancient Greek tragedies] (1985) 1985 Agamemnon, Antigone, Oedipus the King, Elektra, Bacchai
Thesmoforiazousai (1985 - 1986) 1985 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) Theatro Technis Karolos Koun
Antigone (1986) 1986 Antigone Avadh-Theater
Oedipus Rex (1986) 1986 Oedipus the King Central Academy of Drama (Chinese Drama Troupe)
Bakches (1986 - 1991) 1986 Bacchai ATTIS Thiasos
Oidipous Tyrannos (1986) 1986 Oedipus the King Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Bacchae (1987 - 1988) 1987 Bacchai Ensayo, Asociacion de Estudio y Produccion Teatral, Lima
Antigone (1987 - 1990) 1987 Antigone Theatriki Leschi, Vólos
Antigone (1988) 1988 Antigone Harbin Theatre of China
Edipo Rey (1988) 1988 Oedipus the King Sociedad Dramatica di Maracaibo
Bakches (1988) 1988 Bacchai Theatro Technis Karolos Koun