'Martha Graham: From Mythic Journey to Psychoanalytic Voyage (1947-1953)

Wednesday, March 17, 2010 - 2:15pm
Mark Franko (Professor of Dance, University of California, Santa Cruz)
66 St Giles, Oxford